وبلاگ شخصی احمد میری

یادگیری آسان کامپیوتر و نرم افزار های کامپیوتری

کلید Alt ایجاد شکلک ALT_keyشاید تاحالا یه چیزایی درباره ایجاد شکلک با کلید های ترکیبی شنیده باشید، اما حالا میتونید اونا رو یاد بگیرید و در هنگام تایپ کردن برای زیبا شدن نوشته هاتون استفاده کنید. فقط کافیه یه سری به ادامه مطلبمون بزنید، راستی نظر هم فراموش نشه لطفا ...

ادامه مطلب ...
برای اینکار فقط کافیه کلید آلت به اضافه کلید های مشخص شده در زیر رو بزنید تا تصویر روبروی اون درج بشه

ALT+1 ☺
ALT+2 ☻
ALT+3 ♥
ALT+4 ♦
ALT+5 ♣
ALT+6 ♠
ALT+7
ALT+8
ALT+9
ALT+10
ALT+11 ♂
ALT+12 ♀
ALT+13 ♪
ALT+14 ♫
ALT+15 ☼
ALT+16 ►
ALT+17 ◄
ALT+18 ↕
ALT+19 ‼
ALT+20 ¶
ALT+21 §
ALT+22 ▬
ALT+23 ↨
ALT+24 ↑
ALT+25 ↓
ALT+26 →
ALT+27 ←
ALT+28 ∟
ALT+29 ↔
ALT+30 ▲
ALT+31 ▼
ALT+32
ALT+33 !
ALT+34 “
ALT+35 #
ALT+36 $
ALT+37 %
ALT+38 &
ALT+39 ‘
ALT+40 (
ALT+41 )
ALT+42 *
ALT+43 +
ALT+44 ,
ALT+45 -
ALT+46 .
ALT+47 /
ALT+48 0
ALT+49 1
ALT+50 2
ALT+51 3
ALT+52 4
ALT+53 5
ALT+54 6
ALT+55 7
ALT+56 8
ALT+57 9
ALT+58 :
ALT+59 ;
ALT+60 <
ALT+61 =
ALT+62 >
ALT+63 ?
ALT+64 @
ALT+65 A
ALT+66 B
ALT+67 C
ALT+68 D
ALT+69 E
ALT+70 F
ALT+71 G
ALT+72 H
ALT+73 I
ALT+74 J
ALT+75 K
ALT+76 L
ALT+77 M
ALT+78 N
ALT+79 O
ALT+80 P
ALT+81 Q
ALT+82 R
ALT+83 S
ALT+84 T
ALT+85 U
ALT+86 V
ALT+87 W
ALT+88 X
ALT+89 Y
ALT+90 Z
ALT+91 [
ALT+92 \
ALT+93 ]
ALT+94 ^
ALT+95 _
ALT+96 `
ALT+97 a
ALT+98 b
ALT+99 c
ALT+100 d
ALT+101 e
ALT+102 f
ALT+103 g
ALT+104 h
ALT+105 i
ALT+106 j
ALT+107 k
ALT+108 l
ALT+109 m
ALT+110 n
ALT+111 o
ALT+112 p
ALT+113 q
ALT+114 r
ALT+115 s
ALT+116 t
ALT+117 u
ALT+118 v
ALT+119 w
ALT+120 x
ALT+121 y
ALT+122 z
ALT+123 {
ALT+124 |
ALT+125 }
ALT+126 ~
ALT+127 ⌂
ALT+128 Ç
ALT+129 ü
ALT+130 é
ALT+131 â
ALT+132 ä
ALT+133 à
ALT+134 å
ALT+135 ç
ALT+136 ê
ALT+137 ë
ALT+138 è
ALT+139 ï
ALT+140 î
ALT+141 ì
ALT+142 Ä
ALT+143 Å
ALT+144 É
ALT+145 æ
ALT+146 Æ
ALT+147 ô
ALT+148 ö
ALT+149 ò
ALT+150 û
ALT+151 ù
ALT+152 ÿ
ALT+153 Ö
ALT+154 Ü
ALT+155 ¢
ALT+156 £
ALT+157 ¥
ALT+158 ₧
ALT+159 ƒ
ALT+160 á
ALT+161 í
ALT+162 ó
ALT+163 ú
ALT+164 ñ
ALT+165 Ñ
ALT+166 ª
ALT+167 º
ALT+168 ¿
ALT+169 ⌐
ALT+170 ¬
ALT+171 ½
ALT+172 ¼
ALT+173 ¡
ALT+174 «
ALT+175 »
ALT+176 ░
ALT+177 ▒
ALT+178 ▓
ALT+179 │
ALT+180 ┤
ALT+181 ╡
ALT+182 ╢
ALT+183 ╖
ALT+184 ╕
ALT+185 ╣
ALT+186 ║
ALT+187 ╗
ALT+188 ╝
ALT+189 ╜
ALT+190 ╛
ALT+191 ┐
ALT+192 └
ALT+193 ┴
ALT+194 ┬
ALT+195 ├
ALT+196 ─
ALT+197 ┼
ALT+198 ╞
ALT+199 ╟
ALT+200 ╚
ALT+201 ╔
ALT+202 ╩
ALT+203 ╦
ALT+204 ╠
ALT+205 ═
ALT+206 ╬
ALT+207 ╧
ALT+208 ╨
ALT+209 ╤
ALT+210 ╥
ALT+211 ╙
ALT+212 ╘
ALT+213 ╒
ALT+214 ╓
ALT+215 ╫
ALT+216 ╪
ALT+217 ┘
ALT+218 ┌
ALT+219 █
ALT+220 ▄
ALT+221 ▌
ALT+222 ▐
ALT+223 ▀
ALT+224 α
ALT+225 ß
ALT+226 Γ
ALT+227 π
ALT+228 Σ
ALT+229 σ
ALT+230 µ
ALT+231 τ
ALT+232 Φ
ALT+233 Θ
ALT+234 Ω
ALT+235 δ
ALT+236 ∞
ALT+237 φ
ALT+238 ε
ALT+239 ∩
ALT+240 ≡
ALT+241 ±
ALT+242 ≥
ALT+243 ≤
ALT+244 ⌠
ALT+245 ⌡
ALT+246 ÷
ALT+247 ≈
ALT+248 °
ALT+249 ∙
ALT+250 ·
ALT+251 √
ALT+252 ⁿ
ALT+253 ²
ALT+254 ■
ALT+255
ALT+00
ALT+01 
ALT+02 
ALT+03 
ALT+04 
ALT+05 
ALT+06 
ALT+07
ALT+08 
ALT+09
ALT+010
ALT+011
ALT+012
ALT+013
ALT+014 
ALT+015 
ALT+016 
ALT+017 
ALT+018 
ALT+019 
ALT+020 
ALT+021 
ALT+022 
ALT+023 
ALT+024 
ALT+025 
ALT+026 
ALT+027 
ALT+028 
ALT+029 
ALT+030 
ALT+031 
ALT+032
ALT+033 !
ALT+034 “
ALT+035 #
ALT+036 $
ALT+037 %
ALT+038 &
ALT+039 ‘
ALT+040 (
ALT+041 )
ALT+042 *
ALT+043 +
ALT+044 ,
ALT+045 -
ALT+046 .
ALT+047 /
ALT+048 0
ALT+049 1
ALT+050 2
ALT+051 3
ALT+052 4
ALT+053 5
ALT+054 6
ALT+055 7
ALT+056 8
ALT+057 9
ALT+058 :
ALT+059 ;
ALT+060 <
ALT+061 =
ALT+062 >
ALT+063 ?
ALT+064 @
ALT+065 A
ALT+066 B
ALT+067 C
ALT+068 D
ALT+069 E
ALT+070 F
ALT+071 G
ALT+072 H
ALT+073 I
ALT+074 J
ALT+075 K
ALT+076 L
ALT+077 M
ALT+078 N
ALT+079 O
ALT+080 P
ALT+081 Q
ALT+082 R
ALT+083 S
ALT+084 T
ALT+085 U
ALT+086 V
ALT+087 W
ALT+088 X
ALT+089 Y
ALT+090 Z
ALT+091 [
ALT+092 \
ALT+093 ]
ALT+094 ^
ALT+095 _
ALT+096 `
ALT+097 a
ALT+098 b
ALT+099 c
ALT+0100 d
ALT+0101 e
ALT+0102 f
ALT+0103 g
ALT+0104 h
ALT+0105 i
ALT+0106 j
ALT+0107 k
ALT+0108 l
ALT+0109 m
ALT+0110 n
ALT+0111 o
ALT+0112 p
ALT+0113 q
ALT+0114 r
ALT+0115 s
ALT+0116 t
ALT+0117 u
ALT+0118 v
ALT+0119 w
ALT+0120 x
ALT+0121 y
ALT+0122 z
ALT+0123 {
ALT+0124 |
ALT+0125 }
ALT+0126 ~
ALT+0127 
ALT+0128 €
ALT+0129 
ALT+0130 ‚
ALT+0131 ƒ
ALT+0132 „
ALT+0133 …
ALT+0134 †
ALT+0135 ‡
ALT+0136 ˆ
ALT+0137 ‰
ALT+0138 Š
ALT+0139 ‹
ALT+0140 Œ
ALT+0141 
ALT+0142 Ž
ALT+0143 
ALT+0144 
ALT+0145 ‘
ALT+0146 ‘
ALT+0147 “
ALT+0148 “
ALT+0149 •
ALT+0150 –
ALT+0151 —
ALT+0152 ˜
ALT+0153 ™
ALT+0154 š
ALT+0155 ›
ALT+0156 œ
ALT+0157 
ALT+0158 ž
ALT+0159 Ÿ
ALT+0160
ALT+0161 ¡
ALT+0162 ¢
ALT+0163 £
ALT+0164 ¤
ALT+0165 ¥
ALT+0166 ¦
ALT+0167 §
ALT+0168 ¨
ALT+0169 ©
ALT+0170 ª
ALT+0171 «
ALT+0172 ¬
ALT+0173
ALT+0174 ®
ALT+0175 ¯
ALT+0176 °
ALT+0177 ±
ALT+0178 ²
ALT+0179 ³
ALT+0180 ´
ALT+0181 µ
ALT+0182 ¶
ALT+0183 ·
ALT+0184 ¸
ALT+0185 ¹
ALT+0186 º
ALT+0187 »
ALT+0188 ¼
ALT+0189 ½
ALT+0190 ¾
ALT+0191 ¿
ALT+0192 À
ALT+0193 Á
ALT+0194 Â
ALT+0195 Ã
ALT+0196 Ä
ALT+0197 Å
ALT+0198 Æ
ALT+0199 Ç
ALT+0200 È
ALT+0201 É
ALT+0202 Ê
ALT+0203 Ë
ALT+0204 Ì
ALT+0205 Í
ALT+0206 Î
ALT+0207 Ï
ALT+0208 Ð
ALT+0209 Ñ
ALT+0210 Ò
ALT+0211 Ó
ALT+0212 Ô
ALT+0213 Õ
ALT+0214 Ö
ALT+0215 ×
ALT+0216 Ø
ALT+0217 Ù
ALT+0218 Ú
ALT+0219 Û
ALT+0220 Ü
ALT+0221 Ý
ALT+0222 Þ
ALT+0223 ß
ALT+0224 à
ALT+0225 á
ALT+0226 â
ALT+0227 ã
ALT+0228 ä
ALT+0229 å
ALT+0230 æ
ALT+0231 ç
ALT+0232 è
ALT+0233 é
ALT+0234 ê
ALT+0235 ë
ALT+0236 ì
ALT+0237 í
ALT+0238 î
ALT+0239 ï
ALT+0240 ð
ALT+0241 ñ
ALT+0242 ò
ALT+0243 ó
ALT+0244 ô
ALT+0245 õ
ALT+0246 ö
ALT+0247 ÷
ALT+0248 ø
ALT+0249 ù
ALT+0250 ú
ALT+0251 û
ALT+0252 ü
ALT+0253 ý
ALT+0254 þ
ALT+0255 ÿ


به ازای مطلب بالا چه مبلغی پرداخت میکنید ؟!

                     

دیدگاه ها ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
milad
پنجم اردیبهشت 93 11:20 ب.ظ
mer3000000000000000000000000000000
پاسخ:
خواهش میکنم ...

به وبلاگ شخصی احمد میری خـوش آمـدیـد. در ایـنـجا به معرفی و آموزش نرم افزار های رایانه ای و بـحث و گفتگو در رابطه با آنها می پردازیم. در صورتی که هرگونه پیشنهاد، انتقاد و سؤالی داشتید میتوانید از قسمت تماس با ما استفاده کنید.

خلاصه آمار
تاریخ امروز
مجموع نمایش‌ها
نمایش‌های امروز
نمایش‌های دیروز
نمایش‌های این ماه
مجموع مطالب
موضوعات مطالب
آخرین مطالب
بایگانی
پیوندها
کلمات کلیدی

8

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic